იურიდიული შეტყობინებები და სამართლებრივი შენიშვნები

 

სამართლებრივი შენიშვნა

ამ გვერდების შინაარსი არის მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგურის (MKD) საავტორო უფლება – 2010 წელი. საავტორო უფლების მფლობელი შპს „ლიქუიდ სტუდიო“ უფლებას აძლევს საიტის ვიზიტორებს მიიღონ იმ ინფორმაციის ასლი, რომელსაც შეიცავს ვებ–გვერდი და ამობეჭდონ ციტატები პირადი, არა–კომერციული გამოყენებისთვის. ყველა საფირმო და პროდუქტის სახელწოდება, რომელიც გამოყენებულია ამ ვებ–გვერდზე, არის მათი შესაბამისი მფლობელების სავაჭრო სახელები და სავაჭრო ნიშნები. ამ ვებ–გვერდებისადმი თქვენი ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია თქვენს თანხმობაზე მიიღოთ ქართული სამართალი, როგორც გამოსაყენებელი სამართალი ჩვენს შორის კონფლიქტის წარმოშობის შემთხვევაში ამ ვებ–გვერდთან დაკავშირებით და მიიღოთ ქართული სასამართლოების განსაკუთრებული განსჯადობა.  ასევე საჭიროა თქვენი თანხმობა იმის თაობაზე, რომ ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს ნებისმიერი ქმედების (გათვალისწინებული ან გაუთვალისწინებელი) შედეგზე, რომელიც შეიძლება დადგეს ამ მასალების გამოყენებისას.

ვებ–გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გადაწერილი, ადაპტირებული ან გამოყენებული იქნეს სხვა ნებისმიერი ვებ–გვერდისთვის, პუბლიკაციისთვის ან სხვა მიზნებისთვის ნებისმიერი ფორმით იქნება ეს ელექტრონული თუ სხვა სახის ფორმა. მთლიანი ვებ–გვერდის ან მისი ნაწილების შედგენა არ არის ნებადართული გამოხატული წერილობითი თანხმობის გარეშე. ამ საიტის მასპინძელი სერვერები მოთავსებულია პრო–სერვისში. ეს ვებ–გვერდი შექმნილია არის მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგურის (MKD) მიერ შპს „ლიქუიდ სტუდიოს“ დახმარებით (http:/www.liquid.ge)

პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

ეს ვებ–გვერდი შეიცავს ზოგად ინფორმაციას „მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგური“–ს (MKD) იურიდიული ფირმის შესახებ. „მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგური“ (MKD)  განზრახ უარს აცხადებს ყველა სახის პასუხისმგებლობაზე, რომელიც დაკავშირებულია საიტზე არსებულ ინფორმაციასთან. ეს საიტი არ არის გამიზნული იურიდიული კონსულტაციების მისაღებად და არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც სამართლებრივი რჩევის წყარო.

ინფორმაციის გადაცემა–მიღება ამ საიტის მეშვეობის მიზნად არ ისახავს წარმოშვას პროფესიული ურთიერთობა „მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგურსა“ (MKD) და ნებისმიერ ფიზიკურ პირს ან დაწესებულებას შორის. არ უნდა გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტა ან ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ჩვენს ფირმას; ნებისმიერი ასეთი სახის ქმედება არ წამოშობს კლიენტსა და ადვოკატს შორის პროფესიულ ურთიერთობას და ვალდებულებას „მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგურის“ (MKD)  მიმართ.

მესამე პირების შესახებ ბმულებისა თუ ინფორმაციის არსებობა საიტზე არ არის რეკომედაცია ან დადასტურება. იურიდიული ფირმა არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირთა შესახებ ნებისმიერ ინფორმაციაზე, რომელიც შეიძლება მიღებულ იქნეს საიტის მეშვეობით ან იმ ბმულების მეშვეობით, რომელიც საიტზეა მოთავსებული.

ელექტრონული ფოსტა ან სხვა კომუნიკაციის საშუალებები ამ საიტის მეშვეობით „მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგურთან“ (MKD) (ან მათ ნებისმიერ იურისტთან, თანამშრომელთან, აგენტთან ან წარმომადგენელთან) არ არის უსაფრთხო და დაცული. შესაბამისად, ფირმა ვერ უზრუნველყოფს ასეთი კომუნიკაციების კონფიდენციალურობას. გთხოვთ, ნუ გამოიყენებთ ჩვენს ვებ–გვერდზე არსებულ ინფორმაციას, რათა განიხილოთ დიდი რაოდენობის ემაილები, მოთხოვნები ან ცნობები. ზემოხსენებული მოქმედებები წარმოადგენს ვებ–გვერდის გამოყენების პირობების დარღვევას.